Cancer Council

Các dịch vụ hỗ trợ

In A- A+

Có nhiều dịch vụ dành cho những người bị bệnh ung thư. Liên hệ với nhân viên công tác xã hội tại bệnh viện của bạn hoặc đường dây Cancer Helpline theo số 13 11 20 để biết thông tin về dịch vụ hỗ trợ thực tế, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ về bệnh ung thư và/hoặc các nhóm ủng hộ.

Bạn cũng có thể liên hệ:

  • Trung tâm Commonwealth Carelink Centre theo số 1800 052 222 để tìm hiểu thêm về các dịch vụ có sẵn trong cộng đồng của bạn và cách để tiếp cận chúng.
  • Trung tâm Carer Resource Centre theo số 1800 242 636 để được giới thiệu các dịch vụ và thông tin thiết thực nhằm hỗ trợ các người chăm sóc
  • Chương trình Home and Community Care (HACC) (Chăm sóc tại Nhà và Cộng đồng) theo số 1800 052 222 (Trung tâm Commonwealth Carelink Centre) để được biết thông tin về việc tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cộng đồng.
  • Chương trình Hỗ trợ Chỗ ở và Đi lại cho các Bệnh nhân ở những Vùng hẻo lánh (IPTAAS). Bạn có thể lấy mẫu đơn đăng ký từ bác sĩ, trung tâm y tế cộng đồng hoặc bệnh viện trong vùng.

Danh mục Dịch vụ Ung thư NSW có chứa thông tin về các dịch vụ có thể hữu ích đối với những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và gia đình và người chăm sóc của họ, cũng như các chuyên gia y tế. Các dịch vụ được liệt kê đã được sắp xếp theo mười vùng chính. Trong từng vùng, các dịch vụ lại được chia nhỏ thành từng hạng mục. Một số dịch vụ được cung cấp trên toàn quốc cũng được liệt kê.

Làm thế nào để tìm được một dịch vụ về bệnh ung thư trong vùng của bạn?

Nhấp vào đây để tìm trong Danh mục Dịch vụ Ung thư